Mangsa Pipagétoeun

PDFCetakEmail

Aktivitas Kampus - artikel mahasiswa

Karya: Ahmad Ginanjar

rék kumaha pilampahan?

ngeunteung-ngeunteung peunteu téh kalah nganteng-nyawang pipagétoeun

nu pinasti karandapan

 

meureun kieu:

dipapantes kaén bodas meunang ngamper

geus didangdan, diasorkeun kana karéta pulas héjo

nganti-nganti nu manggul, nganti-nganti nu meuli rampé jeung kendi cai

bray, payung dibuka mayungan nu matung di jero panggulan

nu mapag sesegrukan, nu di imah racah-ricih kukumpul tahlil

ana nepi ka tatapakan taneuh beureum

nangkarak-déngkak sakotak liang saawakeun

meureun ieu téh statsion, héot incuing gaganti piriwit di péron

nu rék pamit-indit, maké jeung hayang dipangmukakeun beubeulitan sagala,

ngajaga bisi hareudang dina pangumbaraan, meureun

srog diturunkeun, ditata-titi diperenah-perenah sangkan mihareup ringkang solat

tuluy ditiung padung dijajar-jajar

ngong diadanan, jung taneuh diurugkeun.

nu mangkat dihariring telekin sababaraha balikan,

disawér mangrupa kekembangan

beuki lila, keueung beuki tétéla

jempling beuki cumeling

réhé-mongkléng

(2015)